Σύστημα Εισροών – Εκροών

Eλέγχει και καταγράφει όλες τις κινήσεις των καυσίμων και τις συναλλαγές του πρατηρίου.

Category:

Περιγραφή

console

Σύστημα Εισροών- Εκροών

Το σύστημα Εισροών – Εκροών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το οποίο ελέγχει και καταγράφει όλες τις κινήσεις των καυσίμων και τις συναλλαγές του πρατηρίου.

Το λογισμικό του συστήματος Εισροών – Εκροών είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από την ELBIS και προσφέρει τον πλήρη έλεγχο στον χρήστη για τις πωλήσεις, τα αποθέματα καυσίμων, τα ημερήσια έσοδα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνδέεται με όλα τα περιφερειακά του πρατηρίου και τα ελέγχει, εκτυπώνει αποδείξεις, συνδέεται με φορολογικό μηχανισμό και στέλνει τα στοιχεία στο υπουργείο, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Η λειτουργία του συστήματος Εισροών – Εκροών είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από το ΦΕΚ 137/07-08-2009, τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ2-1617/07-12-2010 & Φ2-2022/14-11-2012, τις Διευκρινιστικές ΠΟΛ 1009/04-01-2012 & ΠΟΛ 1203/26-11-2012 και τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί  από το Υπουργείο Μεταφορών και από τη Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αποτελείται από:

 • Υποσύστημα μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας των καυσίμων στις δεξαμενές.
 • Υποσύστημα παρακολούθησης εκροών των καυσίμων από τις ηλεκτρονικές αντλίες.
 • Κεντρική μονάδα (κονσόλα) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων των υποσυστημάτων.
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και αποστολής των στοιχείων στις δημόσιες αρχές (Γ.Γ.Π.Σ).

Προσφέρει:

 • Αδιάλειπτη μέτρηση στάθμης –όγκου καυσίμου, μέσα σε κάθε δεξαμενή.
 • Παρακολούθηση –καταγραφή όλων των κινήσεων των αντλιών.
 • Σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταβολές των δεξαμενών.
 • Υποσύστημα εισροών – Παραλαβή καυσίμου και ανίχνευση διαρροών.
 • Συλλογή και διασφάλιση δεδομένων μετρήσεων.
 • Παραγωγή δελτίων, αποστολή σε βάση παρακολούθησης.
 • Σύνδεση με κατάλληλο τύπο εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού.

Δυνατότητες συστήματος

Το σύστημα παρακολουθεί οποιαδήποτε μεταβολή καυσίμου στις δεξαμενές σε φυσική θερμοκρασία και ανοιγμένη στους 15°C (όπως παραλαβή καυσίμου, εκροή δεξαμενών λόγω πώλησης καυσίμου από αντλία, διαρροή δεξαμενής) και τις εκροές των αντλιών βάσει της τρέχουσας θερμοκρασίας της συνδεδεμένης δεξαμενής. Συγκρίνει τις διαφορές κατά τη παραλαβή μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης δεξαμενών και του παραστατικού παραλαβής, σε φυσική θερμοκρασία και μετά από αναγωγή σε 15°C και τις διαφορές εκροών σε φυσική θερμοκρασία και ανοιγμένες στους 15°C μεταξύ των δεξαμενών και των αντλιών, με βάση τις μετρήσεις του συστήματος ή τα παραστατικά παραλαβής. Τα στοιχεία του παραστατικού αποστολής κατά την παραλαβή, καταχωρούνται στο σύστημα προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν στη συνέχεια με τις μετρήσεις του συστήματος στις δεξαμενές και με αυτές των εκροών των αντλιών.

Εξοπλισμός Συστήματος Εισροών – Εκροών

Το λογισμικό του συστήματος Εισροών – Εκροών είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από την ELBIS και ελέγχει τις εισροές και εκροές αντλιών και δεξαμενών του πρατηρίου.

Δίνει τον πλήρη έλεγχο στον χρήστη για τις πωλήσεις, τα αποθέματα καυσίμων, τα ημερήσια έσοδα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνδέεται με όλα τα περιφερειακά του πρατηρίου και τα ελέγχει, εκτυπώνει αποδείξεις, συνδέεται με φορολογικό μηχανισμό και στέλνει τα στοιχεία στο υπουργείο, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Συσκευή επικοινωνίας της κονσόλας του συστήματος Εισροών Εκροών με τις ηλεκτρονικές αντλίες που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας RS485. Προγραμματίζεται αποκλειστικά για τον κάθε τύπο αντλίας.

Συσκευή επικοινωνίας της κονσόλας του συστήματος Εισροών – Εκροών με τις ηλεκτρονικές αντλίες που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας RS422. Προγραμματίζεται αποκλειστικά για τον κάθε τύπο αντλίας και διαθέτει οκτώ (8) κανάλια επικοινωνίας (επικοινωνεί με 8 CPU) ιδίου τύπου. Τροφοδοτείται μέσω καλωδίου, από την θύρα USB του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συσκευή επικοινωνίας της κονσόλας του συστήματος Εισροών – Εκροών με τις βυθομετρικές ράβδους με πρωτόκολλο επικοινωνίας RS485, για να γίνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών. Διαθέτει τροφοδοτικό αποκλειστικά για την τροφοδοσία των ράβδων. Μπορεί να συνδεθεί και να επικοινωνήσει μέχρι οκτώ βυθομετρικές ράβδους.

Για το σύστημα μας χρησιμοποιούμε βυθομετρικές ράβδους υψηλής ακρίβειας, πλήρως πιστοποιημένες κατά ΑΤΕΧ, CE , ISO 9001:2000 και OIML R85. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας συγκεκριμένου ύψους και διατομής της βέργας ανάλογα με το βάθος της δεξαμενής. Με την χρήση των βυθομετρικών ράβδων διασφαλίζουμε την αδιάλειπτη μέτρηση στάθμης του όγκου καυσίμου μέσα σε κάθε δεξαμενή, την συλλογή των δεδομένων των μετρήσεων, τη σωστή παραλαβή του καυσίμου από το βυτιοφόρο και την ανίχνευση πιθανών διαρροών στις δεξαμενές καυσίμων.

Το λογισμικό της κονσόλας συνδέεται με περιφερειακό εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών που απαιτεί η νομοθεσία.

 • Εγκεκριμένος φορολογικός μηχανισμός για την σήμανση των αθεώρητων παραστατικών με τριπλό interface (Ethernet, USB,Serial).
 • Θερμικός εκτυπωτής που συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό και εκτυπώνει αυτόματα τις αποδείξεις των πωλήσεων.
 • Εκτυπωτής Α4 Laser που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των δεδομένων του συστήματος Εισροών – Εκροών (ισοζύγια, δελτία παραλαβών, δελτία εξαγωγής κ.λ.π.)