Γενικά
Η ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία “ELBIS” (εφεξής και χάριν συντομίας η “εταιρεία”), έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες της ενημέρωση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας συνολικά. Στην ιστοσελίδα δύναται να συμπεριληφθούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία σε κάθε περίπτωση θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Όλοι οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας, συμφωνούν και αποδέχονται τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο αυτή κρίνει και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει αυτούς τους όρους.

Ειδικότερα
Στις περιπτώσεις όπου ζητείται από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια αίτηση, θα πρέπει αυτοί να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές φόρμες εγγραφής Σε περίπτωση που παράσχουν αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

Η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους αναβάθμισης και αποκατάστασης προβλημάτων.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997 να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της Εταιερίας από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα.

Αποποίηση Ευθύνης
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης από την πρόσβαση, εμφάνιση ή χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν ή από την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν αλλά και στην περίπτωση τυχόν αντιγραφής και παραποίησης των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν από άλλους χρήστες. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.