ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Η λειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων – ΕΛ.Β.Η.Σ διέπεται από την αρχή της ισορροπίας ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών μας με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, και από τον σεβασμό στο ευρύτερο περιβάλλον»
Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής μας πολιτικής είναι:
Νομοθεσία
Τηρούμε τις απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Περιβαλλοντικά μέτρα και στόχοι
Καθορίζουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους και παρακολουθούμε συστηματικά την υλοποίησή τους όταν δε απαιτείται, τους αναπροσαρμόζουμε.
Πρόληψη ρύπανσης και αποφυγή ατυχημάτων
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους
Φυσικοί Πόροι
Προστατεύουμε το περιβάλλον μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, που καταναλώνουμε. Η διαχείριση στηρίζεται στις αρχές μείωσης της κατανάλωσης πόρων, και ορθολογικής χρήσης τους.
Επικοινωνία
Επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και όλο το προσωπικό μας ώστε να συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές μας αρχές.
Εκπαίδευση
Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε συνεχώς τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές.
Η προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μας διασφαλίζεται μέσα από την λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο το οποίο λειτουργεί ολοκληρωμένα μέσα από TO IQMS.

 

Παναγιώτης Χριστοδούλου
INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS
Γενικός Διευθυντής